วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2553

napinmodel10versionf1

1 ความคิดเห็น:

  1. ยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในชุดจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับโรงเรียน 10 แบบ นี้ เป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นกรอบขับเคลื่อนและเติมเต็มการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆให้มีความสมบูรณ์และกระชับ เมื่อนำการปฏิบัติเข้าสู่กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ และกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งเป็นกระบวนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนที่ปฏิบัติมาจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรในสถานศึกษาอยู่แล้ว

    ตอบลบ