วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2553

napinmodel10versionsnapinholeinone

1 ความคิดเห็น:

  1. นาพินโมเดล(NAPIN MODEL,NAPINCONCEPT MODEL) เป็นการบริหารจัดการความรู้ที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นตัวควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานจัดการความรู้ในโรงเรียน ซึ่งออกแบบและสังเคราะห์โดย นายสังครีบ วัฒนราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 และใช้มาจนถึงการสังเคราะห์ในชุดจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนบ้านนาพิน 10 แบบ (THE KNOWLEDGE MANAGEMENT SERIES FOR EDUCATIONAL QUALITY DEVELOPMENT IN NAPIN SCHOOL 10 VERSIONS) โดยเฉพาะ

    ตอบลบ