วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2553

napinmodel10versionsnapinpoptm

1 ความคิดเห็น:

  1. NAPINPOPTM-การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนบ้านนาพิน
    NAPINPOPTM-การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนบ้านนาพิน เป็นชุดจัดการความรู้ที่ได้องค์ความรู้มาจากการออกแบบของ ดร.อำนวย เดชชัยศรี อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งผู้สังเคราะห์ได้ศึกษารายละเอียดขององค์ความรู้นี้แล้ว เห็นว่า เป็นองค์ความรู้ที่มีความสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์และเอื้อต่อการนำไปใช้ในภารกิจการบริหารโรงเรียนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำไปใช้เป็นโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน เพราะเป็นรูปแบบการจัดการความรู้ที่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยในตัวเอง แม้ว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการนานบ้าง แต่หากปฏิบัติอย่างจริงจัง เข้มแข็งแล้ว เชื่อว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการทำวิจัยและพัฒนาในอนาคตได้เป็นอย่างดี จึงขอกราบขอบพระคุณ ดร.อำนวย เดชชัยศรี ในฐานะผู้ออกแบบและเผยแพร่รูปแบบการพัฒนาบุคลากรรูปแบบนี้
    NAPINPOPTM-การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนบ้านนาพิน ได้ถูกนำไปใช้ในโรงเรียนบ้านนาพินในระยะเวลาหนึ่ง เห็นว่ามีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างดี จึงได้นำมาใช้เป็นองค์ความรู้เพื่อการสังเคราะห์ด้วย เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาต่อยอดและเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสมลงตัวในโอกาสอนาคตต่อไป
    แม้ว่า ในระยะแรกของการนำองค์ความรู้ NAPINPOPTM-การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนบ้านนาพิน จะมีปัญหาบ้าง แต่ก็สามารถปรับองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับภารกิจในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม ในเวลาไม่นานนัก จึงนับว่าเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านที่สามารถพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ โดยนำเอา “นาพินโมเดล” มาประยุกต์และปรับรายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเข้ามาอีก ซึ่งจะได้นำเสนอในรายละเอียดเป็นลำดับต่อๆไป

    ตอบลบ