วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2553

napinmodel10versionsnapinrandd

1 ความคิดเห็น:

 1. NAPIN R&D เป็น “การวิจัยและพัฒนาเป็นการศึกษาหาองค์ความรู้ใหม่ ๆในโรงเรียนบ้านนาพิน ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารและการจัดการทางการศึกษา เป็นการเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยให้เข้ากับกระบวนการพัฒนาการวิจัยและพัฒนามีกระบวนการดำเนินงานพัฒนาหมุนเวียนเป็นวัฎจักรเดมิ่งหรือ ระบบวงจร PDCA เช่นเดียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ การวางแผน (Plan = P) ผู้ทำการวิจัย จะเริ่มต้นด้วยการวางแผนปฏิบัติการ กำหนดจุดมุ่งหมาย ขอบเขตของปัญหาวิจัย โดยกำหนดให้แคบและเฉพาะเจาะจงเพื่อมุ่งนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนางานภายในสถานศึกษานั้น การลงมือปฏิบัติ (Do = D) ผู้ทำการวิจัยลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามแนวทางที่กำหนดการตรวจสอบหรือการประเมินผล (Check = C) ผู้ทำการวิจัยต้องวางแผนตรวจสอบหรือประเมินผลตามจุดมุ่งหมาย โดยกำหนดให้ชัดเจนว่าต้องการประเมินเพื่ออะไร ประเมินอะไร อย่างไร ได้อะไร และแบบใดการนำผลประเมินไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนา (Act = A) การนำผลการวิจัยไปใช้ปรับปรุงงานของสถานศึกษาและมีการประเมินผลการใช้ เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของการวิจัย จากผลการประเมินผู้วิจัยต้องนำมาปรับปรุงและพัฒนาใหม่หรือวางแผนปรับเปลี่ยนหาแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งจะย้อนกลับไปที่วางแผน แล้วจึงนำไปปฏิบัติใหม่”
  ขั้นตอนการนำ NAPIN R&D ไปใช้ในโรงเรียนบ้านนาพินเป็นการนำกระบวนการการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ไปใช้ในโรงเรียนเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนโดยใช้กรอบที่ “รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี และคณะ จาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ได้นำเสนอไว้อย่างเป็นระบบคือ
  ขั้นที่ 1 ขั้นการริเริ่มและการเตรียมการ
  ขั้นที่ 2 ขั้นการสร้างความตระหนักและกำหนดปัญหาวิจัย
  ขั้นที่ 3 ขั้นการพัฒนาบุคลากร
  ขั้นที่ 4 ขั้นการวางยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน
  ขั้นที่ 5 ขั้นการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงานวิจัย
  ขั้นที่ 6 ขั้นการพัฒนาตัวบ่งชี้วิธีการจัดการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการดำเนินงาน
  ขั้นที่ 7 ขั้นการจัดทำเครื่องมือวิจัย
  ขั้นที่ 8 ขั้นปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
  ขั้นที่ 9 ขั้นการสรุปผลงานและการขยายผล
  ขั้นที่ 10 ขั้นการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงาน

  ตอบลบ