วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2553

napinmodel10versionsnms10

1 ความคิดเห็น:

 1. “napinmodel series 10 versions” หรือ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ” ประกอบด้วยเทคนิค วิธีการ กระบวนการพัฒนา กิจกรรมปฏิบัติทั้งการบริหาร การเรียนการสอน และการนิเทศกำกับติดตาม จำนวน 10 แบบ ดังนี้
  1.ยุทธศาสตร์การบริหารแบบ “นาพินพอใจผล (NSTBAS)”
  2.การบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว (The one fourth of mango administration method)
  3. NAPINAIC-การประชุมอย่างสร้างสรรค์
  4. นาพินโมเดล (Napin model)
  5. NAPINPOPTM-การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนบ้านนาพิน
  6. TAJAISAIFAMUE เทใจใส่ฝ่ามือ
  7.ปฏิบัติเชิงรุกและบูรณาการระหว่างบ้านและโรงเรียน NAPIN PROACTIVE INTEGRATION
  8. NAPIN R&D วิจัยหาองค์ความรู้ใหม่
  9.นาพินโมเดล โฮล อิน วัน (NAPINMODEL WHOLE IN ONE)
  10.นาพินโมเดลฟลอร์โชว์(napinmodel floorshow)
  หลักการ/ที่มาและความสำคัญ
  แนวคิดรูปแบบ “นาพินโมเดล”“การพัฒนานักเรียน ต้องพัฒนาทุกส่วนอย่างเป็นระบบ ครบกระบวนการ เป็นรูปธรรม ใช้รูปแบบที่เหมาะสม มีผลงานที่เป็นจริง”
  จากแนวความคิดข้างต้น จึงนำไปสู่การวางรูปแบบนาพินโมเดลซีรีส์ 10 แบบ และนำไปสู่การพัฒนา เป็นนวัตกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ในโรงเรียนบ้านนาพิน

  ตอบลบ