วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2553

napinmodel10versionsnsvmj1

1 ความคิดเห็น:

  1. ชุดจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนบ้านนาพิน 10 แบบ (napinmodel series 10 versions) หรือ “ชุดนาพินโมเดล 10 แบบ”(Napinmodel series 10 versions) มีการขับเคลื่อนโดย ในกรอบข้างต้นจะมี NAPINNSTBAS เป็น FRAMEWORK IDEA ซึ่งจะเป็นกรอบของงานทั้งหมดในชุดจัดการความรู้ มี THE ONE FOURTH OF MANGO เป็น BEST PRACTICE ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารการขับเคลื่อน เป็นหัวใจของการปฏิบัติงานของผู้บริหารในการปฏิบัติงานประจำวัน มี NAPINAIC เป็นเทคนิคการประชุมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้มีขึ้นตลอดเวลา โดยใช้การบริหารจัดการความรู้ NAPINMODEL เพื่อการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงาน โดยมีกิจกรรมหลักๆ สำหรับปฏิบัติกิจกรรมให้เคลื่อนไปอย่างครอบคลุมครบถ้วนประกอบด้วย NAPIN WHOLE IN ONE NAPIN POPTM NAPIN R&D TAJAISAIFAMUE NAPIN PROACTIVE INTEGRATION และเมื่อมีการปฏิบัติภารกิจต่างๆครบถ้วนแล้ว ก็ต้องนำเสนอให้ผู้อื่นได้เห็นและวิจารณ์ ติชม เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการต่อไปด้วยกิจกรรมNAPINMODEL FLOORSHOW ต่อไป ทั้งนี้ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนภายใต้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 8 ประการ เพื่อให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพ ทุกคนและทุกภาคส่วนได้มีโอกาสปฏิบัติสำคัญที่สุดการดำเนินงานใดๆจะสำเร็จลุล่วงหรือไม่เพียงให้นั้นต้องขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้เสียทุกคนต้องมีความพึงพอใจผลสำเร็จในการดำเนินงานอย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม

    ตอบลบ