วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2553

napinmodel10versionspoptm

1 ความคิดเห็น:

  1. NAPINPOPTM-การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนบ้านนาพิน ได้ถูกนำไปใช้ในโรงเรียนบ้านนาพินในระยะเวลาหนึ่ง เห็นว่ามีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างดี จึงได้นำมาใช้เป็นองค์ความรู้เพื่อการสังเคราะห์ด้วย เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาต่อยอดและเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสมลงตัวในโอกาสอนาคตต่อไป
    แม้ว่า ในระยะแรกของการนำองค์ความรู้ NAPINPOPTM-การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนบ้านนาพิน จะมีปัญหาบ้าง แต่ก็สามารถปรับองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับภารกิจในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม ในเวลาไม่นานนัก จึงนับว่าเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านที่สามารถพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ โดยนำเอา “นาพินโมเดล” มาประยุกต์และปรับรายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเข้ามาอีก ซึ่งจะได้นำเสนอในรายละเอียดเป็นลำดับต่อๆไป

    ตอบลบ