วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2553

napinmodel10versionsproactive

1 ความคิดเห็น:

 1. ปฏิบัติเชิงรุกและบูรณาการระหว่างบ้านและโรงเรียนตามยุทธศาสตร์บริหาร “นาพินพอใจผล(NSTBAS)”และวิธีการบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว(BMR&D)
  การปฏิบัติเชิงรุก หมายถึงการปฏิบัติที่มี วัตถุประสงค์เพื่อบรรลุ เป้าหมายชัดเจนและ
  กำหนดไวลวงหนาประเด็นการปฏิบัติไดมาจาก การจัดลําดับความสําคัญในกิจกรรม เพราะ
  ความสามารถและทรัพยากรที่มีไม่สามารถ ปฏิบัติได้อยางครบถวนในกรอบเวลาที่จำกัด
  (สังครีบ วัฒนราษฎร์ 1711510952)
  การบริหารที่ใช้การปฏิบัติเชิงรุกบูรณาการระหว่างบ้านและโรงเรียนที่มีกิจกรรมหลักนิเทศภายใน 20 กิจกรรมและประกันคุณภาพการศึกษา 8 ขั้น การปฏิบัติเชิงรุกบูรณาการ มีกิจกรรมดังนี้
  1.ประชุม
  2.นิเทศภายใน 20 กิจกรรม
  3.ประกันคุณภาพการศึกษา 8 ขั้น
  4.ดูแล แนะนำ ช่วยเหลือ
  5.เก็บรวบรวมข้อมูล
  6.วิเคราะห์ และแปลผล
  7.สรุป
  8.รายงานผล

  ตอบลบ