วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2553

napinmodel10versionsreview

1 ความคิดเห็น:

  1. นาพินโมเดล โฮล อิน วัน (NAPINMODEL WHOLE IN ONE) เป็นกิจกรรมในชุดการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนบ้านนาพิน 10 แบบ (The knowleged management series for educational development in napin school 10 versions) “NAPINMODEL SERIES 10 VERSIONS”
    นาพินโมเดล โฮล อิน วัน (NAPINMODEL WHOLE IN ONE) เป็นกิจกรรมเพื่อการตรวจสอบการจัดกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโดยรวม ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ ในกิจกรรมประจำและกิจกรรมพัฒนา ซึ่งระบุรายละเอียดกิจกรรมปฏิบัติในแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งครอบคลุมทั้ง 10 กิจกรรมและมีการตรวจสอบความสำเร็จด้วยกระบวนการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ ภายใต้การบริหารจัดการความรู้ “นาพินโมเดล(NAPINMODEL)

    ตอบลบ