วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2553

napinmodel10versionssynthesized

1 ความคิดเห็น:

  1. การสังเคราะห์คือ การรวมส่วนสำคัญที่เราต้องการอย่างมีระบบ เป็นกระบวนการ และมีสาระสำคัญกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักการสำคัญคือ มีจุดมุ่งหมาย ภายใต้องค์ความรู้ หลักการ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติที่เหมาะสม ได้องค์ความรู้ใหม่ตามความต้องการของผู้สังเคราะห์ และใช้องค์ความรู้ใหม่ นั้นในภารกิจอย่างสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ โดยมีการประเมินส่วนต่างๆในกระบวนการสังเคราะห์อย่างครบถ้วน
    เพื่อการประยุกต์ใช้รูปแบบการสังเคราะห์ที่มีรูปแบบเฉพาะในโรงเรียนบ้านนาพิน ภายใต้ชื่อ ชุดจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนบ้านนาพิน 10 แบบ “NAPIN MODEL SERIES 10 VERSIONS” จึงปรับรูปแบบการสังเคราะห์เป็นดังนี้การสังเคราะห์ความรู้แบ่งออกเป็นห้าบทหลัก บทที่หนึ่งคือบทนำและการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี บทที่สองว่าด้วยวิธีการสังเคราะห์องค์ความรู้ บทที่สามว่าด้วยประเภทของงานสังเคราะห์องค์ความรู้ บทที่สี่ว่าด้วยสถานะความรู้ที่สังเคราะห์ บทที่ห้าว่าด้วยการสร้างขบวนการขับเคลื่อนองค์ความสำเร็จสู่การปฏิบัติ บทที่หกคือบทสรุป”

    ตอบลบ