วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2553

napinmodel10versionconcept

1 ความคิดเห็น:

 1. NAPIN MODEL หมายถึง รูปแบบนวัตกรรมบริหารจัดการความรู้แบบเทใจใส่ฝ่ามือที่ใช้บริหารและจัดการศึกษาในโรงเรียนบ้านนาพิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ
  ต้นแบบในอุดมคติ หมายถึง การแสดงออกหรือการปฏิบัติหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ใด ๆ ที่เป็นไปตามที่กำหนดตามเกณฑ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
  ตัวแบบ หมายถึง คุณลักษณะ ผลงาน พฤติกรรม การกระทำที่เป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์ครบถ้วน
  ฝึกทักษะ หมายถึง การกระทำใด ๆ ที่เป็นการกระทำซ้ำๆกันจนเกิดความชำนาญและรู้ลึกเฉพาะอย่าง
  ต้นแบบ หมายถึง การกระทำ พฤติกรรม การแสดงออก ผลงาน ที่เกิดจากการประกวดแข่งขันในกิจกรรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ดำเนินการ
  ประกวด หมายถึง การดำเนินการเพื่อใด ๆ เพื่อให้มีผู้ได้รับการรับรองว่าดีเด่นกว่าผู้อื่นตามลำดับที่กำหนด
  ถอดแบบ หมายถึง การนำเอาคุณลักษณะ พฤติกรรม การกระทำ หรือผลงานที่มีสภาพเหมือนต้นแบบ
  เทใจใส่ฝ่ามือ หมายถึง กระบวนการเพื่อให้การถอดแบบจากต้นแบบเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
  นำไปใช้ หมายถึง การนำคุณลักษณะ พฤติกรรม การกระทำ หรือผลงานไปใช้ในสภาพจริงในชีวิตประจำวัน
  พัฒนา หมายถึง การกระทำที่คุณลักษณะ พฤติกรรม การกระทำหรือผลงานดีกว่าต้นแบบ
  เรียน-สอน หมายถึง กระบวนการที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  เผยแพร่ หมายถึง เทคนิค และหรือ วิธีการ ทำให้การนำไปใช้ไปสู่ผู้อื่นผ่านช่องตามกระบวนการประชาสัมพันธ์
  นิทรรศการผลงาน หมายถึง การจัดกระบวนการเผยแพร่อย่างมีรูปแบบเป็นระบบ
  แก้ไข หมายถึง กระบวนการเพื่อให้คุณลักษณะ พฤติกรรม การกระทำ หรือผลงานใกล้เคียงหรือเหมือนกับต้นแบบ

  ตอบลบ