วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2553

napinmodel10versionf2

2 ความคิดเห็น:

 1. “วิธีการบริหารแบบมะม่วงผ่าเสี้ยว (The one fourth of mango administration Method) โดยได้อธิบายเป็นแผนภาพผลมะม่วงกับการบริหารแบบนี้ ซึ่งมีชื่อเรียกโดยย่อว่า “BMR&D”
  คำอธิบาย -เปลือกมะม่วงเปรียบเสมือนกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เป็นกรอบการ
  บริหารให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด
  -เนื้อมะม่วงเปรียบเสมือนกับกิจกรรมบริหารที่นำมาสังเคราะห์ คือ
  -Benchmarking
  - Napin model
  -Research &development ซึ่งเป็นองค์ความรู้กิจกรรมบริหารที่นำมาประยุกต์ใช้กับเทคนิคการบริหารที่เลือก เป็นแกนนำ
  -แกนมะม่วงเปรียบเสมือนกับกิจกรรมหลักที่เป็นยุทธศาสตร์ปฏิบัติงาน

  ตอบลบ
 2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ